แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์ @     แก้วสะอาดด้วยสองมือ

             วันอังคาร    @     ขนมจีบ

             วันพุธ     @     เดินตามรอยเท้า

             วันพฤหัสบดี    การล้างมือ

             วันศุกร์   @     แมสกระดาษ (ตัดกระดาษ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี