แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์ @     เด็กดีช่วยกันเก็บขยะ

             วันอังคาร    @     เกี๊ยวห่อบีลัคกี้ทอด

             วันพุธ     @     เดินข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี    การล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอร์

             วันศุกร์   @     ตุ๊กตาแปลงร่าง (พับกระดาษ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี