แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

             วันจันทร์ @     หยุด

             วันอังคาร    @     มาม่าต้ม

             วันพุธ     @     เดินตามเส้นตรง

             วันพฤหัสบดี    การล้างมือ

             วันศุกร์   @     สิ่งนี้ใช้ดมกลิ่น (วาดตามเส้นประ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี