แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์ @     การพับผ้า

             วันอังคาร @     ขนมปังเนยน้ำตาล

             วันพุธ      @     หนูน้อยนักสำรวจ (เดินทางไกล)

             วันพฤหัสบดี   การสวมกางเกง

             วันศุกร์    @     หยุด

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 31 – 4 กันยายน 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี