แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์             @     หนูน้อยกวาดห้อง

             วันอังคาร            @     แซนวิซไส้ปูอัดมายองเนส

             วันพุธ                 @     เตะส่งบอล

             วันพฤหัสบดี         @     การแปรงฟัน

             วันศุกร์                @     เจ้าหุ่นตัวน้อย (ประดิษฐ์หุ่น)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 – 28  สิงหาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี