แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อวัยวะ

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์ @     การล้างผัก

             วันอังคาร @     แซนวิซไข่ดาว

             วันพุธ      @     หยุด

             วันพฤหัสบดี   การสวมหน้ากากอนามัย

             วันศุกร์    @     นิ้วมือวิเศษ (พิมพ์ภาพ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี