แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   ปั่นดินน้ำมัน

                                        วันอังคาร   @   ใบไม้เลอะเทอะ

                                        วันพุธ                @   เตะโควิดเข้าประตู

                                        วันพฤหัสบดี       @  วุ้นนมเปรี้ยว         

                                        วันศุกร์              @   เท้ามีไว้เดิน

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 5 – 9 กันยายน 2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด