แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    หาจุดให้เจอ(ลากเส้นกางเกง)

                          วันอังคาร          @    ซักกางเกง

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(กระโดดขาเดียว)

                          วันพฤหัสบดี     @    การสวมกางเกงมีตะขอ

                          วันศุกร์              @    ไข่เจียวของน้องๆ

 

ระยะเวลาที่สอน :(สัปดาห์ที่ 10) วันที่ 2-6 มกราคม 2560   เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร