แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   หน้ากากผ้ากันโควิด

                                        วันอังคาร   @   ล้างแก้วน้ำกันเถอะ

                                        วันพุธ         @   หนีโควิดข้ามสิ่งกีดขวาง

                                        วันพฤหัสบดี       @   โยเกิร์ต              

                                         วันศุกร์              @   มือมีไว้จับ

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 282 กันยายน 2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด