แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   รู้จักโควิด (สีน้ำ)

                                        วันอังคาร   @   เจ้าหนูนักกวาด

                                        วันพุธ                @   ย้ายโควิดอ้อมกรวย

                                        วันพฤหัสบดี       @  ขนมปังปิ้งแสนอร่อย             

                                         วันศุกร์              @   ล้างมือสู้คู่โควิด (เจล)

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 14 –  18 กันยายน  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด