แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์   @   รู้จักโควิด (สีไม้)

                                        วันอังคาร   @   รดน้ำต้นไม้

                                        วันพุธ                @   ยัยหนูย้ายโควิด

                                        วันพฤหัสบดี       @  แตงกวาน่ากิน              

                                         วันศุกร์              @   ล้างมือสู้คู่โควิด (สบู่)

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 711 กันยายน  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด