แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์   @   เพ้นท์กระถางต้นไม้

                                        วันอังคาร   @   ปลูกผักไล่โควิด (คุณนายตื่นสาย)

                                        วันพุธ                @   โยนโควิดลงตะกร้า

                                        วันพฤหัสบดี       @   บีลัคกี้ทอดแสนอร่อย    

                                        วันศุกร์              @   แปรงฟัน

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 24 28 สิงหาคม 2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด