แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   ออมสินโควิด

                                        วันอังคาร   @   ปลูกผักไล่โควิด (พลูด่าง)

                                        วันพุธ                @   โยนโบว์ลิ่ง

                                        วันพฤหัสบดี       @  ไก่ทอดแสนอร่อย 

                                         วันศุกร์              @  ล้างหน้า

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 17 21 สิงหาคม 2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด