แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์   @   เป่าสี

                                        วันอังคาร   @   ปลูกผักไล่โควิด (ถั่วงอก)

                                        วันพุธ          @   ปาเป่าโควิด

                                        วันพฤหัสบดี       @  หมูทอดแสนอร่อย 

                                         วันศุกร์              @   สวมกางเกงเอวยืด

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 10 14 สิงหาคม 2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด