แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

              หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผลไม้วิเศษ

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผลไม้วิเศษ

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @  ระบายสีรูปผลไม้

                                        วันอังคาร   @   พี่ทุเรียนล้างจาน

                                        วันพุธ                @   วิ่งเก็บพุทรา

                                        วันพฤหัสบดี       @   พี่มะขามขัดผิว            

                                         วันศุกร์              @   ไก่ยอทอด

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  9 – 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวมุกดารัตน์ ใบบ้ง