แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ดอกไม้จากเชือก

                          วันอังคาร          @    เก็บผ้าเช็ดตัว

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(กระโดดเชือก)

                          วันพฤหัสบดี     @    สวมเสื้อยืด

                          วันศุกร์              @    นมชมพู

 

ระยะเวลาที่สอน : :(สัปดาห์ที่ 9)  วันที่ 26-30  ธันวาคม 2559  เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร