แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

              หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผลไม้วิเศษ

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผลไม้วิเศษ

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @  ประดิษฐ์ตัวหนอน

                                        วันอังคาร   @   พี่แตงไทยซักผ้า/ตากผ้า

                                        วันพุธ                @   สับปะรดเดินทาง (รับ - ส่งบอล)

                                        วันพฤหัสบดี       @   พี่ลูกหว้าแปรงฟัน        

                                        วันศุกร์              @   ทำขนมวาฟเฟิล

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  14-18 กันยายน 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวมุกดารัตน์ ใบบ้ง