แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    กระถางต้นไม้

                          วันอังคาร          @    ปลูกผัก(หอมแดง)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(ปาเป้า)

        

แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    กระถางต้นไม้

                          วันอังคาร          @    ปลูกผัก(หอมแดง)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(ปาเป้า)

                          วันพฤหัสบดี     @    สวมกางเกงเอวยืด

                          วันศุกร์              @    วุ้นนมสด

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 8)  วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559  เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร