แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

              หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผลไม้วิเศษ

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผลไม้วิเศษ

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   พิมพ์ภาพจากมะเฟือง

                                        วันอังคาร   @   พี่แตงโมถูพื้น

                                        วันพุธ                @   กระโดดเก็บละมุด

                                        วันพฤหัสบดี       @   พี่ลองกองแปรงฟัน                       

                                        วันศุกร์              @   ผัดถั่วงอก

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  3-7 สิงหาคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวมุกดารัตน์ ใบบ้ง