แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

              หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผลไม้วิเศษ

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

              เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์   @   สร้างจินตนาการจากแอปเปิ้ล

                                        วันอังคาร   @   ประดิษฐ์ผลไม้วิเศษ (ปะติด)

                                        วันพุธ                @   แยกสีผลไม้

                                        วันพฤหัสบดี       @   ระบายสีรูปผลไม้                  

                                         วันศุกร์              @   น่องไก่ทอด

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2563 เวลา  10.15-11.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวมุกดารัตน์ ใบบ้ง