แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  พลังการสัมผัส  (เท้า)

             วันอังคาร                   @  ตุ๊กตานิ้วมือ

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร (ราดหน้า)

             วันพฤหัสบดี               @  ดูแลอวัยวะของเรา ( เท้า)

             วันศุกร์                      @  กระโดดตามรอยเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   20-24 กรกฎาคม 2563 เวลา  10.30 – 11.00  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา