แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัสไว ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                  @   มารู้จักตัวฉัน(ระบายสี) (วันหยุด)

             วันอังคาร                  @  อุปกรณ์ทำความสะอาด (วันหยุด)

             วันพุธ                      @   ทำอาหาร (กุนเชียงทอด)

             วันพฤหัสบดี              @  ตำแหน่งของอวัยวะของร่างกาย

             วันศุกร์                     @  อวัยวะอยู่ไหน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   6 – 10  กรกฎาคม 2563 เวลา  10.15 –  11.00  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา