แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

 

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(แกงจืด)

             วันพฤหัสบดี               @ การเจริญเติบโตของร่างกาย  (ในวัยเด็ก)

             วันศุกร์                      @  เคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15-11.15 

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา