แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อวัยวะ

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์             @     หนูน้อยถูพื้น

             วันอังคาร            @     ขนมปังทาแยม

             วันพุธ                 @     โยนบอล

             วันพฤหัสบดี         @     มือสะอาด

             วันศุกร์                @     ฝ่ามือแปลงร่าง (ฉีกกระดาษ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี