แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์             @     -

             วันอังคาร            @     -

             วันพุธ                 @     พี่ลูกบอลกลับบ้าน

             วันพฤหัสบดี         @     การทำความสะอาดเท้า

             วันศุกร์                @     สองเท้าก้าวเดิน (ระบายสี)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี