แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์             @     แก้วสะอาดด้วยสองมือ

             วันอังคาร            @     เกี๊ยวห่อหมูทอด

             วันพุธ                 @     โยนบอล

             วันพฤหัสบดี         @     อุปกรณ์รับประทานอาหาร

             วันศุกร์                @     เท้าของใคร (ปะติด)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 – 24  กรกฎาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี