แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์             @     เด็กดีช่วยกันเก็บขยะ

             วันอังคาร            @     ข้าวผัด

             วันพุธ                 @     เก็บของใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี         @     อุปกรณ์แต่งกาย

             วันศุกร์                @     พี่มือสร้างสรรค์ (พิมพ์ภาพ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี