แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : น้องกุ้งบ้านนา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                         วันจันทร์           @    ระบายสีน้องกุ้ง

                         วันอังคาร          @    ผักนึ่งน้องกุ้ง

                            วันพุธ                @    แยกสีบอล เหลือง-ชมพู(เต้นเข้าจังหวะ)

                            วันพฤหัสบดี      @   การหวีผม

                            วันศุกร์               @   เช็ดกระจกบ้านน้อง