แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อวัยวะ

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์   @     -

             วันอังคาร @     -

             วันพุธ                 @     หนูน้อยเดินข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี    อุปกรณ์อาบน้ำ

             วันศุกร์                @     ฝ่ามือของเรา (วาดภาพ)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี