แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : น้องกุ้งบ้านนา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                          วันจันทร์          @     ศิลปะของติดกุ้งน้อง

                          วันอังคาร             สลัดโรลน้องกุ้ง

                          วันพุธ                @    เดินซิกแซก(โยคะท่านอน)

                          วันพฤหัสบดี      @    การล้างมือ(สบู่)

                          วันศุกร์               @    ปัดฝุ่นบ้านน้องกุ้ง