แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตัวฉัน

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ร่างกายของฉัน

    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันจันทร์             @     -

             วันอังคาร            @     -

             วันพุธ                 @     หนูน้อยนักเดิน

             วันพฤหัสบดี         @     ร่างกายของหนู

             วันศุกร์                @     นี่คือตัวฉัน (ระบายสี)

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563   เวลา  10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา  ศุพาสีห์

    ครูพี่เลี้ยง : นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี