แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    ออมสินลูกหมู (จากขวดน้ำ)

                          วันอังคาร          @    ผักสวยด้วยมือเรา(ปลูกตะไคร้)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ(เกมโยนโบลลิ่ง)

                          วันพฤหัสบดี     @    มารู้จักอวัยวะตัวเรา(ล้างเท้า-ขาด้วยแปรง)

                          วันศุกร์              @    ลูกชิ้นนึ่ง

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 4)วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร