แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน วันจันทร์           @    พิมพ์ภาพด้วยมือ(พิมพ์ภาพจากใบไม้)

                          วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ (กวาด เก็บใบไม้)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(เกมเหยียบลูกโป่ง)

                          วันพฤหัสบดี     @    ทำความสะอาดเท้า ขา

                          วันศุกร์              @    กล้วยปิ้ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร