แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                        หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

                        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

                        เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   โมบายผักรวม

                                                            วันอังคาร           @   พี่แตงกวาล้างจาน

                                                            วันพุธ                @   ปั่นจักรยานไปจ่ายตลาด (ฟิตเนส)

                                                            วันพฤหัสบดี      @   ใยบวบขัดเท้า

                                                            วันศุกร์               @   ผัดเปรี้ยวหวาน

                        ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 2-6  มีนาคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

                        ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ