แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                        หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

                        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

                        เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์            @   หนอนกินผัก (ประดิษฐ์ตัวหนอน)

                                                            วันอังคาร          @   พี่กระถินล้างห้องน้ำ

                                                            วันพุธ                @   พี่ผักกระโดดเก็บฟัก

                                                            วันพฤหัสบดี      @   น้องชะอมอาบน้ำ

                                                            วันศุกร์              @   ผัดถั่วงอก

                        ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 10 – 14  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

                        ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ