แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

เนื้อหาที่สอน  :    วันจันทร์             @   หนอนกินผัก (ประดิษฐ์ตัวหนอน)

                              วันอังคาร            @   พี่ถั่วงอกพับผ้า

                               วันพุธ                 @   ขนน้ำไปรดผัก

                                วันพฤหัสบดี      @   มะเขือเทศมาร์คหน้า

                               วันศุกร์               @   ผัดฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 20 – 24  มกราคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ