แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

 เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   แมลงกินผัก (ประดิษฐ์ตัวแมลง)

                             วันอังคาร           @   พี่ต้นหอมตากผ้า

                             วันพุธ                 @   พี่คะน้าโผล่จากดิน (ขนลูกบอลผ่านอุโมงค์)

                              วันพฤหัสบดี      @   น้องผักชีติดฟัน (แปรงฟัน)

                               วันศุกร์              @   ทอดมันหมูสับ

  ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 13 – 17  มกราคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

  ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ