แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

 เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์            @   ประดิษฐ์กรอบรูป

                              วันอังคาร           @   พี่ต้นหอมตากผ้า

                               วันพุธ                @   วิ่งเก็บชะอม

                               วันพฤหัสบดี      @   น้องผักชีติดฟัน (แปรงฟัน)

                               วันศุกร์               @   ผัดเปรี้ยวหวาน

 ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.  

  ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ