แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

  เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์             @   ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอรูปแครอท

                               วันอังคาร           @   พี่ตั้งโอ๋ถูบ้าน

                               วันพุธ                 @   ปั่นจักรยานไปจ่ายตลาด (ฟิตเนส)

                               วันพฤหัสบดี       @   น้องผักชีติดฟัน (แปรงฟัน)

                               วันศุกร์                @   ผัดกะหล่ำ

   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ