แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

  เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์            @   พิมพ์ภาพจากพริกหยวก

                               วันอังคาร           @   พี่ตั้งโอ๋ถูบ้าน

                                วันพุธ                @   ขนน้ำไปรดผัก

                                 วันพฤหัสบดี      @   แตงกวามาร์คหน้า

                                  วันศุกร์              @   ผัดกะเพรา

  ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

  ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ