แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

  เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์             @  พิมพ์ภาพจากขวดน้ำพลาสติก

                               วันอังคาร           @   พี่ตั้งโอ๋ถูบ้าน

                                วันพุธ                @   พี่แครอทโผล่จากดิน (ขนลูกบอลอุโมงค์)

                                 วันพฤหัสบดี     @   ใยบวบขัดผิว

                                 วันศุกร์              @   ผัดถั่วงอก

   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ