แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

    เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์             @   ปะติดรูปฟักกทอง

                                วันอังคาร            @   พี่ผักกวาดบ้าน

                                 วันพุธ                 @   วิ่งเก็บสะตอ (ฟิตเนส)

                                  วันพฤหัสบดี      @   น้องแตงกวาติดกระดุม

                                  วันศุกร์               @   ผัดฟักทอง

    ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ