แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

    หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สร้างภาพตามจินตนาการจากผักกาด

    เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์             @   สร้างภาพจากจินตนาการจากผักกาด

                                        วันอังคาร            @   ประดิษฐ์ผักใบเขียว (ปะติด)

                                         วันพุธ                 @   แยกสีผัก

                                         วันพฤหัสบดี       @   ระบายสีรูปผัก                                 

                                         วันศุกร์               @   น่องไก่ทอด

    ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ