แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  

                          วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ

                          วันพฤหัสบดี      @    มารู้จักอวัยวะตัวเรา

                          วันศุกร์               @   สลัดไข่เพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร