แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (ปะติดทานตะวัน)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (พับเก็บเสื้อผ้า)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ต้มมาม่าใส่ไข่)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (ตรวจเล็บตัดเล็บ)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (เก้าอี้ดนตรี)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 - 13 เดือน มีนาคม.. 2563   เวลา 10.00 – 10.30

          ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน