แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                    วันจันทร์          @   -

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (ตากผ้า)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ต้มมาม่าใส่ไข่)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (แปรงฟัน)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (รับส่งบอล)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 เดือน กุมภาพันธ์.. 2563   เวลา 10.00 – 10.30

          ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน