แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (เติมสีสันให้ดอกทานตะวัน)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (เก็บใบไม้)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ราดหน้า+น้ำซุป)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (อาบน้ำ)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (พาบอลกลับบ้าน)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7 เดือน กุมภาพันธ์.. 2563   เวลา 10.00 – 10.30

          ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน