แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (เติมเต็มพี่ทานตะวัน)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (ล้างแก้ว)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ผัดสปาเก็ตตี้+น้ำซุป)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (อาบน้ำ)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (วิ่งแข่งตากผ้า)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 – 31 มกราคม  พ.. 2563   เวลา 10.00 – 10.30

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน