แผนการจัดการเรียนรู้

                                             ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

                        วันจันทร์          พรมเช็ดเท้า

                        วันอังคาร         ทาความสะอาดของเล่น

                        วันพุธ              เดินหยอดเหรียญ

                        วันพฤหัสบดี    ฝึกซื้อแล้วกิน

                       วันศุกร์              ไก่ทอด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์