แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สายพันธุ์

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (วาดบ้านพี่ทานตะวัน)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (ทานตะวันล้างตัว)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ผัดมักกะโรนี + น้ำซุป)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (ล้างหน้าทาแป้ง)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (ทานตะวันพาเพลิน)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 – 6 เดือน ธันวาคม  พ.. 2562   เวลา 10.00 – 10.30

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน