แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ส่วนประกอบ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (ต้นทานตะวันของหนู)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (เติมรักพี่ทานตะวัน)

                     วันพุธ             @   วิชาทำอาหาร (ราดหน้า + น้ำซุป)

                     วันพฤหัสบดี     @   วิชาสุขศึกษา (แปรงฟัน)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (สำรวจทานตะวัน)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน  พ.. 2562   เวลา 10.00 – 10.30

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน