แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : การเดินทางของพี่ทานตะวัน

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ส่วนประกอบ

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                    วันจันทร์          @   วิชาศิลปะ (เติมสีสันให้ดอกทานตะวัน)

                    วันอังคาร         @   วิชางานบ้าน (อาบน้ำพี่ทานตะวัน)

                     วันพุธ              @   วิชาทำอาหาร (ก๋วยเตี๋ยวไก่)

                     วันพฤหัสบดี   @   วิชาสุขศึกษา (อาบน้ำ)

                     วันศุกร์            @   วิชาเคลื่อนไหว (ทานตะวันเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน)

          ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน  พ.. 2562   เวลา 10.00 – 10.30

          ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวภาณุมาศ   แสนอ่อน